موزه فرش باکو آذربایجان

بازدید موزه فرش باکو آذربایجان
موزه فرش باکو آذربایجان تحت فرمان شماره 130 از تاریخ 13 مارس 1967 شورای وزیران شورای جمهوری آذربایجان ایجاد شده است.در زمان ایجاد این موزه

قیمت تور استانبول